Säkerhetsarbete på Virå

Var och en har ansvar för sin egen och andras säkerhet. Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara ska omedelbart ingripa. Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare. Skjutledare i skyttebion är utsedd och anställd av Virå Bruk. På Virå Sporting utser respektive kund en skjutledare.

Vid all vapenhantering ska vapen behandlas som om det vore laddat. Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering. Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål. Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen ska hanteras i säker riktning, vilket i skyttebion innebär mot filmduken. Det är absolut förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.

Provriktning får endast ske på angiven plats, i skyttebion vid skjuttorn och på Virå Sporting vid skjutplats, och mot anbefallt mål. Vapen får inte lämnas utan tillsyn. Vapen som ska överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen och skjutledaren så anmodar. Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning. 

Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke. Det är förbjudet att vidröra eller hantera annan skytts vapen utan dennes medgivande. Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger. I Jaktanläggningen är klass 1-4 vapen tillåtna. På Virå Sporting är endast hagelbössor tillåtna. Hörselskydd ska alltid användas och på Virå Sporting även skyddsglasögon och skärmkeps.

Scroll to Top